Czuwania Rodzin w Sanktuarium

Auto serwis

46 838 35 91

Rzymskokatolicka Parafia
św. Bartłomieja Apostoła w Domaniewicach

Czuwania Rodzin na miesiąc Maj

 

W tym miesiącu przed wizerunkiem Matki Bożej w Domaniewicach będą czuwać cztery wsie: Strzebieszew, Stroniewice, Stroniewice Pastwiska oraz część Skaratek w następującym porządku:

S T R Z E B I E S Z E W

S T R O N I E W I C E

S T R O N I E W I C E,   S T R O N I E W I C E   P A S T W I S K A

S K A R A T K I

Created with Webwave CMS

Copyright 2017